Oferta

Firma oferuje usługi wyceny dla klienta indywidualnego, biznesowego, urzędów i instytucji:

Wybierz obszar naszej działalności, który Cie interesuje, aby dowiedzieć się więcej. Jeżeli chcesz uzyskać dodatkowe informacje to zapraszamy do kontaktu.

Klient Indywidualny

Wycena dla klienta indywidualnego obejmuje usługi szacowania:

1. działek: nieruchomości gruntowe niezabudowane przeznaczone do celów rolnych, mieszkaniowych, rekreacyjnych lub innych

2. domów: nieruchomości gruntowe zabudowane budynkami mieszkalnymi lub niemieszkalnymi (oraz gospodarczymi); w szczególnych przypadkach dokonywana jest wycena samych budynków

3. mieszkań: lokale przeznaczone do celów mieszkalnych (lub niemieszkalnych – lokale użytkowe) stanowiące odrębny od gruntu przedmiot własności lub też będące przedmiotem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

4. innego rodzaju nieruchomości i praw do nieruchomości: nieruchomości handlowo-usługowych, służebności przejazdu, przechodu, przesyłu, wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z gruntu

Klient Biznesowy

Wycena dla klientów biznesowych obejmuje:

1. wyceny nieruchomości gruntowych niezabudowanych, przeznaczonych do celów inwestycyjnych: handlowo-usługowych, mieszkaniowych, przemysłowych lub innych

2. wyceny nieruchomości zabudowanych budynkami handlowymi, usługowymi, biurowymi, produkcyjnymi, gospodarczymi (galerie handlowe, magazyny, biurowce, garaże, akademiki i inne);

3. wyceny budynków, budowli i urządzeń związanych z gruntem, a stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności

4. wyceny lokali: mieszkalnych, handlowo-usługowych, biurowych, stanowiących odrębną własność lub będących przedmiotem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

5. wyceny ograniczonych praw rzeczowych na nieruchomościach i odszkodowań, takich jak służebności przejazdu, przychodu, przesyłu, wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z gruntu,

6. wycen innego rodzaju nieruchomości i praw do nieruchomości: gruntów rolnych, działek mieszkaniowych, dróg lub nieruchomości nietypowych

Instytucje & Kancelarie

Wycena dla klientów instytucjonalnych i kancelarii obejmuje wyceny:

  1. wyceny w postępowaniu sądowym, administracyjnym i ubezpieczeniowym,
  2. wyceny dla określenia ceny sprzedaży nieruchomości lub podziału
    majątku,
  3. dla celów ustalenia odszkodowań za wywłaszczenia nieruchomości pod drogi lub inne cele publiczne (w trybie specustawy drogowej oraz w trybie ustawy o reformie administracji publicznej),
  4. wyceny dla określenia opłaty adiacenckiej i opłaty lub renty planistycznej,
  5. wyceny dla aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu,
  6. wyceny służebności gruntowych (przejazdu, przechodu, przesyłu) i wynagrodzeń za bezumowne korzystanie z gruntu,
  7. opracowujemy także analizy finansowe wprowadzania zmian w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego,
  8. innego rodzaju wyceny, zależne od wymagań zleceniodawcy.

Cele wyceny nieruchomości

Nieruchomości wyceniamy dla następujących celów:

1. ustalenia ceny sprzedaży
2. zabezpieczenia kredytu hipotecznego na nieruchomości
3. podziału współwłasności (majątku spadkowego lub majątku dorobkowego małżonków)
4. ustalenia wartości poniesionych nakładów
5. ubezpieczenia nieruchomości
6. określenia wysokości wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z gruntu
8. wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności
10. odszkodowania z tytułu powstania
szkody na gruncie
12. ustalenia odszkodowania za obniżenie wartości nieruchomości z tytułu lokalizacji sieci energetycznej, gazowej, wodnej
Inne :
– podziału majątku spółki lub wniesienia aportu do spółki
– likwidacji przedsiębiorstwa
– ustalenia podstawy wymiaru podatku od nieruchomości
– ustalenia wartości poniesionych nakładów
– sporządzenia sprawozdań finansowych